skip to content

கீதை அறிக நீ - அத்தியாயம் 3

கீதை அறிக நீ - அத்தியாயம் 3

 • yajnarthat karmano ’nyatra
  loko ’yam karma-bandhanah
  tad-artham karma kaunteya
  mukta-sangah samacara

  தொண்டாய்ச்செய் உன்றன் தொழிலனைத்தும்; அன்றெனின்
  உண்டாகும் கைப்பிணையாய் உன்பணியே - கண்டார்ப்பச்
  செய்வாய் செயல்யாவும் சீராய்; அறிகநீ,
  உய்வாய், தளையே(து) உனக்கு (3:9)

 • evam pravartitam cakram
  nanuvartayatiha yah
  aghayur indriyaramo
  mogham partha sa jivati

  மறைகூறும் தொண்டை மதியாதார் வாழ்வில்
  குறையேறும், நீள்பாவங் கூடும் - அறியாதார்
  பொய்ப்புலனார் மாயைவழி போவர்; அறிகநீ
  மெய்யாகா(து) அத்தகையோர் வாழ்வு (3:16)

 • yas tv atma-ratir eva syad
  atma-trptas ca manavah
  atmany eva ca santustas
  tasya karyam na vidyate

  தன்னுள் மனம்மகிழ்தல் தன்னுள்ளம் தானுணர்தல்
  என்றும் நிறைவாய்ஓர் எண்ணமிவ்வொவ் - வொன்றுமொரு
  சேரஉடை யார்க்கு செயலே(து) அறிகநீ
  சீரகத்தார்க்(கு) ஏது செயல் (3:17)

 • naiva tasya krtenartho
  nakrteneha kascana
  na casya sarva-bhutesu
  kascid artha-vyapasrayah

  தன்னை உணர்ந்தார்க்கும் தன்னிலைய றிந்தார்க்கும்
  ஒன்றுமிலை தொண்டென்று வேறேதும் - என்றுமவர்
  செய்யா திருக்கத் திறமே தறிகநீ
  உய்யார் பிறருழைப்பால் உண்டு (3:18)
  (என்றும் - எனினும்; திறம் - காரணம்)

 • tasmad asaktah satatam
  karyam karma samacara
  asakto hy acaran karma
  param apnoti purushah

  எய்தும் பயன்தன்னை எண்ணாது தன்கடனாய்ச்
  செய்கநீ சீராய் செயறனை - உய்வதற்குப்
  பற்றற்ற வாழ்வொன்றே பாதை; அறிகநீ
  பெற்றிடுவாய் அவ்வழியாற் பேறு (3:19)

 • yad yad acarati sresthas
  tat tad evetaro janah
  sa yat pramanam kurute
  lokas tad anuvartate

  சான்றோர் பழகுஞ் செயல்யாவுங் கண்டவை
  போன்றே புரிந்திடுவர் பாமரரும் - ஆன்றபணி
  கொண்டோர் அறம்வகுத்துக் காப்பர் அறிகநீ
  ஒண்டிவரும் அவ்வா றுலகு (3:21)

 • na me parthasti kartavyam
  trisu lokesu kincana
  nanavaptam avaptavyam
  varta eva ca karmani

  எம்பணியென் றேதும் எமக்கிலையிம் மூவுலகில்;
  எம்தேவை யென்றுமிங் கேதுமிலை - எம்நிலையில்
  ஏற்கவென் றேதுமிலை என்ப தறிகநீ
  ஆற்றுவம் ஆயினும் அஃது (3:22)

 • utsideyur ime loka
  na kuryam karma ced aham
  sankarasya ca karta syam
  upahanyam imah prajah

  செய்யா திருப்பின்யாம் செய்பணியை, மூவுலகும்
  உய்யா தொழியும், உலகத்தோர் பொய்க்கூட்டம்
  ஆவதற்காய் காரணம்யாம் ஆவோம் அறிகநீ
  பூவின் அமைதி படும் (3:24)
  (படும் - அழியும்)

 • saktah karmany avidvamso
  yatha kurvanti bharata
  kuryad vidvams tathasaktas
  cikirsur loka-sangraham

  பற்றுடன் செய்வர் பணியை, பயன்யாவும்
  பெற்றிடும் எண்ணத்தாழ் பேதையர் - கற்றோரோ
  உய்பயன் எண்ணா துழைப்பர்; அறிகநீ
  மெய்வழிக் கீதே முறை (3:25)

 • prakriteh kriyamanani
  gunaih karmani sarvasah
  ahankara-vimudhatma
  kartaham iti manyate

  பொய்யுணர்வின் தாக்கத்தாற் போதையுறு பேதைமதி
  செய்கைகள் யாவும் தனதென்னும் - மெய்யாக
  ஆட்டுவிக்கும் ஆற்றலாம் ஆசை அறிகநீ
  மூட்டுவிசை மோகவழி மூன்று (3:27)

 • tattva-vit tu maha-baho
  guna-karma-vibhagayoh
  guna gunesu vartanta
  iti matva na sajjate

  மெய்ப்பொருள் நன்குணர்ந்தான் மெய்செவிவாய் நாசிகண்ணென்
  றுய்யான் புலன்வழியே; ஓர்பணியின் செய்நோக்கம்
  பக்திபல னென்றிரு கூறாம் அறிகநீ
  அக்கூ றறிவான் அவன் (3:28)

 • mayi sarvani karmani
  sannyasyadhyatma-cetasa
  nirasir nirmamo bhutva
  yudhyasva vigata-jvarah

  என்னைத் தெளிந்துபலன் எண்ணா துழைத்துநீ
  முன்னின் றுரிமை முறைதவிர்த்து - மன்னுமடி
  வென்றுன் பணிசெய்து வாஇன் றறிகநீ
  என்றுமுன் செய்கை எனது (3:30)
  மடி - சோம்பல்

 • ye me matam idam nityam
  anutishthanti manavah
  shraddhavanto ’nasuyanto
  mucyante te ’pi karmabhih

  தம்வழியாய் எம்மொழியைத் தாமேற்(று) அழுக்காறா(து)
  எம்வழியாற் றம்பணிசெய் ஏற்புடையோர் - செம்மையுற
  உய்ப்பர் தளையிலா வாழ்வ தறிகநீ
  செய்பலன் நோக்காச் செழிப்பு (3:31)

 • ye tv etad abhyasuyanto
  nanutishthanti me matam
  sarva-jnana-vimudhams tan
  viddhi nastan acetasah

  மன்பொருமி யெம்சொல் மறுத்துழன் றெம்வழியிற்
  பின்தொடரா தாரிழப்பர் பேரறிவை - முன்னுமவர்
  செய்கையெவ் வொன்றுமே தொய்யும் அறிகநீ
  பொய்யெனப் போகும் பொழுது (3:32)
  முன்னும் - முயலும்

 • indriyasyendriyasyarthe
  raga-dvesau vyavasthitau
  tayor na vasam agacchet
  tau hy asya paripanthinau

  ஐம்பொறிசார் பற்றுமுள மொவ்வா வெறுப்புமிவை
  மெய்ம்மையுற வேண்டின் வழியுண்டாம் - உய்வாழ்வில்
  மன்மயக்கு மிவ்விரண்டும் மாயை; அறிகநீ
  தன்னுணர்வுக் கீதே தடை (3:34)
  மெய்ம்மை - இயல்பு

 • sreyan sva-dharmo vigunah
  para-dharmat sv-anusthitat
  sva-dharme nidhanam sreyah
  para-dharmo bhayavahah

  செம்மையாய் மற்றபணி செய்தலின் சேர்பிழைஆர்
  தம்பணிதாம் செய்தற் றகுமென்றும் - தம்வழியில்
  நின்றதிடர் ஆயினும் நன்றாம் அறிகநீ
  அன்னியர் பாதை அழிவு (3:35)

 • dhumenavriyate vahnir
  yathadarso malena ca
  yatholbenavrto garbhas
  tatha tenedam avrtam

  சூழ்ந்திடும் நீற்புகையிற் செந்தீ மறைந்திடும்,
  வீழ்மாசே ஆடி மறைத்திடும் - வாழ்கருவை
  மெய்யுள் கருப்பை மறைக்கும் அறிகநீ
  உய்யுயிர்க்(கு) ஆசை உறை (3:38)

 • indriyani mano buddhir
  asyadhisthanam ucyate
  etair vimohayaty esa
  jnanam avrtya dehinam

  நெஞ்சம் பொறியைந்து நீளறிவிம் மூன்றுமவா
  தஞ்சம் அடைந்துத் தழைக்குமிடம் - மிஞ்சுமுன்
  மோகம் இயல்பறிவை மூழ்த்தும் அறிகநீ
  போகத்(து) உழலும் பொறி (3:40)
  போகம்- இன்பம்

 • indriyani parany ahur
  indriyebhyah param manah
  manasas tu para buddhir
  yo buddheh paratas tu sah

  ஐம்பொறியின் ஆற்றலசை யாப்பொருளின் மீநன்று;
  மெய்ம்மனமோ ஐம்பொறியின் மேன்மையது - துய்யறிவோ
  ஒட்டிமிகும் மன்கொள் உயர்வை அறிகநீ
  பட்டறிவின் ஓங்கும் பசு (3:42)

 • evam buddheh param buddhva
  samstabhyatmanam atmana
  jahi satrum maha-baho
  kama-rupam durasadam

  பெற்றறி(வு), ஐம்பொறி, பேய்மனம்மூ வுங்கடந்து
  முற்றும் துறந்தோர் முனைப்பொடு - கற்குமுளம்
  பந்தமற பக்தியாற் பண்ப டுமறிகநீ
  அந்தமில் ஆசை அறும் (3:43)

அத்தியாயம்

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.