skip to content

கீதை அறிக நீ - அத்தியாயம் 10

கீதை அறிக நீ - அத்தியாயம் 10

 • yo mam ajam anadim ca
  vetti loka-maheshvaram
  asammudhah sa martyesu
  sarva-papaih pramucyate

  ஆரம்ப அனாதியாய் ஆளும் பிறப்பிலியாய்
  யாரெம்மை ஏற்பரோ அவ்வான்றோர் - சீரகத்தால்
  சிந்தை சிதைவுறாச் செவ்வி யரறிகநீ
  அந்தவினை இல்லை அவர்க்கு (10:3)

 • aham sarvasya prabhavo
  mattah sarvam pravartate
  iti matva bhajante mam
  budha bhava-samanvitah

  ஈர்க்கும் அருள்பொருள் இவ்விரண்டின் மூலம்யாம்
  பார்காண் பொருண்மூலப் பாதையாம் - சீர்நெறியைத்
  தெள்ளத் தெளிவரே தெள்ளி யரறிகநீ
  உள்ளத் தெமைநன் குணர்ந்து (10:8)

 • mac-citta mad-gata-prana
  bodhayantah parasparam
  kathayantas ca mam nityam
  tusyanti ca ramanti ca

  தம்முடன் தாம்கலந்தே தெள்ளிப் புகழ்பாடி
  கம்மெனும் பேரின்பம் காணுமன்பர் - தம்பணியாய்,
  தொண்டெமக்(கு) ஆற்றித் தொழுவர்; அறிகநீ
  உண்டவர்க்கெம் முள்ளத் திடம் (10:9)

  தெள்ளி - தெளிந்து; கம் - final bliss, வீட்டின்பம்

 • tesam evanukampartham
  aham ajnana-jam tamah
  nasayamy atma-bhava-stho
  jnana-dipena bhasvata

  உய்த்துணரும் தொண்டர்தம் உள்ளத்தே யாமுறைந்து
  மெய்ஞானத் தீச்சுடராய் மீயொளிர்வோம் - மையிருளார்
  அஞ்ஞானம் போக்கி அருள்வோம்; அறிகநீ
  விஞ்சிடும் எம்தயைய வர்க்கு (10:11)

 • aham atma gudakesha
  sarva-bhutasaya-sthitah
  aham adis ca madhyam ca
  bhutanam anta eva ca

  மெய்ஞ்ஞான ஊற்றாகி மேவும் பரமேயாம்
  உய்யுயிர் உள்ளத் துறைவோம்யாம் - மெய்க்குயிராய்
  ஆதிவாழ்(வு) அந்தம்யாம் ஆவோம் அறிகநீ
  யாதிலும் காணியக்கம் யாம் (10:20)

 • adityanam aham vishnur
  jyotisam ravir amsuman
  maricir marutam asmi
  nakshatranam aham sasi

  ஆதித்யர் தம்மில் அரியாவோம் பேரொளியில்
  சோதிப் பிழம்பான சூரியன்யாம் - மோதியெழும்
  மாருதத்தே யாமே மரீசி அறிகநீ
  தாரகையுள் யாமே சசி (10:21)

 • vedanam sama-vedo ’smi
  devanam asmi vasavah
  indriyanam manas casmi
  bhutanam asmi cetana

  தழைத்தோங்கும் வேதத்துள் சாமம்யாம்; வானோர்
  விழைந்தேத்தும் இந்திரன்யாம் விண்கோ - பழகுபொறி
  ஐந்தவற்றுள் யாமே அறிவென் றறிகநீ
  உய்வோருள் யாமே உணர்வு (10:22)

 • rudranam sankaras casmi
  vitteso yaksha-rakshasam
  vasunam pavakas casmi
  meruh sikharinam aham

  ருத்திரருள் யாம்அரன் ரூபமிலா யட்சகுலச்
  சத்திகரைக் காக்கும் தலைவன்யாம் - இத்தரையின்
  எண்வசுக்க ளுள்யாம் எரிதீ அறிகநீ
  விண்சேர் மலைகளுள்யாம் மேரு (10:23)

  சத்திகர் = தேவதூத வகையினர்

 • maharsinam bhrgur aham
  giram asmy ekam aksharam
  yajnanam japa-yajno ’smi
  sthavaranam himalayah

  வலிவார் தவசியருள் மாண்பிருகு யாமே
  ஒலியின் அதிர்வுகளுள் ஓம்யாம் - பலிகளின்
  நாயகமாய் எம்ஜெப நாமம் அறிகநீ
  மாயா நிலைப்பில்யாம் மேரு (10:25)

 • sarganam adir antas ca
  madhyam caivaham arjuna
  adhyatma-vidya vidyanam
  vadah pravadatam aham

  தோன்றும் படைப்பெலாம் தோன்றித் தொடர்ந்திருந்து
  மாண்டே பொருள்காணும் மூநிலையாம் - ஆன்றோர்தம்
  போதனையில் மெய்யறிவும் யாமே; அறிகநீ
  வாதிற் தெளியுமுண்மை யாம் (10.32)

 • mrityuh sarva-haras caham
  udbhavas ca bhavisyatam
  kirtih srir vak ca narinam
  smritir medha dhrtih ksama

  ஊன்றும் உயிரறுக்கும் ஊழ்யாம்; வரும்நாளில்
  தோன்றும் உயிர்தன் தொடக்கம்யாம் - கன்னியருள்
  பேர்பொருள் பேச்சு பொறையோ டறிகநீ
  கூர்மதி நேர்நடத்தை யாம் (10:34)

 • dando damayatam asmi
  nitir asmi jigisatam
  maunam caivasmi guhyanam
  jnanam jnanavatam aham

  தவறுந் தருணத்தே தண்டனையாம் வெல்வோர்
  அவருளத்தே நல்லறம்யாம் ஆவோம் - செவியுணரா
  மர்மத்துள் யாமாவோம் மௌனம் அறிகநீ
  அர்த்தமதில் யாமே அறிவு (10:38)

 • yac capi sarva-bhutanam
  bijam tad aham arjuna
  na tad asti vina yat syan
  maya bhutam caracaram

  எல்லா உயிர்களையும் ஈந்தும் நிலையேற்கும்
  வல்லவிதை யாகி வளர்ப்போம்யாம் - இல்லையே
  இவ்வுலகில் யாமுறையா தேதும் அறிகநீ
  எவ்வொன்றின் உட்கருவும் யாம் (10:39)

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.