skip to content

கீதை அறிக நீ - அத்தியாயம் 5

கீதை அறிக நீ - அத்தியாயம் 5

 • sankhya-yogau prithag balah
  pravadanti na panditah
  ekam apy asthitah samyag
  ubhayor vindate phalam

  பக்தியும் வாழ்வில் பலன்தேடா அந்நிலையும்
  ஒத்ததெனப் பேதை உணரான் - உத்தியுடன்
  ஒன்றியற்றின் பேறிரண்டாய் உய்ப்பான் அறிகநீ
  நன்றீ தறிவர் நயர் (5:4)
  நயர் - அறிவுடையவர்

 • yat sankhyaih prapyate sthanam
  tad yogair api gamyate
  ekam sankhyam ca yogam ca
  yah pasyati sa pasyati

  செயற்கணிக்கும் சிந்தனை சேர்நிலையை பக்தி
  உயர்நிலைஆர் தொண்டாலும் உய்ப்பர் - இயல்பொக்கும்
  இவ்விரண்டும் ஒர்நிலை என்பர்; அறிகநீ
  செவ்வித் தெளிவர் செயல் (5:5)

 • yoga-yukto vishuddhatma
  vijitatma jitendriyah
  sarva-bhutatma-bhutatma
  kurvann api na lipyate

  செய்பணியைப் பக்தியொடு செய்குணத்தார், ஐந்தொடுக்கி
  உய்வழி நன்குணர்ந்த உத்தமரே மெய்யன்பர்
  யார்க்கும்;எல் லாருமவர் அன்பர்; அறிகநீ
  சேர்பிணைகா ணாதச் செயல் (5:7)

 • naiva kincit karomiti
  yukto manyeta tattva-vit
  pasyan shrinvan sprsan jighrann
  asnan gacchan svapan svasan

  கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த்து கைதொட் டுணர்ந்திரு
  கண்ணயர்ந்து மேல்முகர்ந்து காலுலவி - எண்செய்தும்
  செய்திலர்தாம் என்றே தெளிவர் அறிகநீ
  ஐம்புலன் ஆளும் அவர் (5:8)

 • pralapan visrjan grhnann
  unmisan nimisann api
  indriyanindriyarthesu
  vartanta iti dharayan

  எண்ணத்தார் பேச்சதனோ டேற்பு விடுப்புடன்
  கண்திறப்பு மூடலுமாய் காண்செயல்கள் - கொண்டுழற்றல்
  ஐம்புலன்றன் போக்கென் றறிவர் அறிகநீ
  தம்மை பிணைக்கா தவர் (5:9)

 • yuktah karma-phalam tyaktva
  shantim apnoti naisthikim
  ayuktah kama-karena
  phale sakto nibadhyate

  பலனெமக்கு நேர்ந்துப் பணிசெய்மெய் பக்தன்
  துலங்கமைதி பெற்றதில் துய்ப்பான் - கலங்குமனம்
  செய்பலனைத் தேடித் திரியும் அறிகநீ
  பொய்ச்சுழலில் வெஃகிப் புகும் (5:12)
  வெஃகுதல் - பேராசைப்படுதல்

 • sarva-karmani manasa
  sannyasyaste sukham vasi
  nava-dvare pure dehi
  naiva kurvan na karayan

  தன்னியல்பை தன்வயத்தே தானடக்கித் தன்மனதால்
  முன்னும் செயல்மறுக்கும் மேலான்மா - ஒன்பதுவாய்
  மெய்யில் மகிழ்ந்தின்பம் மேவும் அறிகநீ
  செய்தல் செயத்தூண்டல் தீர்த்து (5:13)

 • tad-buddhayas tad-atmanas
  tan-nisthas tat-parayanah
  gacchanty apunar-avrttim
  jnana-nirdhuta-kalmasah

  உள்,அறிவு, நம்பிக்கை ஒன்றிஅரண் என்றுபரம்
  கொள்வரே தீவினைகள் கொல்வரவர் - தெண்ணிறை
  ஞானத் தெளிவிது நல்கும் அறிகநீ
  ஆனது மோட்சம் அது (5.17)

 • ihaiva tair jitah sargo
  yesham samye sthitam manah
  nirdosam hi samam brahma
  tasmad brahmani te sthitah

  ஒல்காச் சமநிலையில் ஒன்றும் மனமுடையார்
  வெல்வாரே தொந்தத்து வேற்றுமையை - அல்லுலகில்
  மாசற்றார் என்பர் இவரே அறிகநீ
  தேசுற்றார் தெய்வத் திருந்து (5:19)
  தொந்தம் - Pair, couple; இரட்டை; duality
  ஒல்கா - தளராத / சுருங்காத

 • na prahrsyet priyam prapya
  nodvijet prapya capriyam
  sthira-buddhir asammudho
  brahma-vid brahmani sthitah

  இன்பக் களிப்பும் இலையென் வரும்வெறுப்பும்
  ஒன்றென்பான் நெஞ்சம் உழம்பாதான் - முன்னமே
  அண்ட பிரம்மத் தமைவான் அறிகநீ
  கொண்ட அறிவின் கொடை (5:20)

 • ye hi samsparsha-ja bhoga
  duhkha-yonaya eva te
  ady-antavantah kaunteya
  na tesu ramate budhah

  மிக்கப் புலன்களிப்பின் மேலெழும் ஈதறிந்தே
  துக்கத்தை போதர் துறந்திடுவர் - அக்களிப்பும்
  தோன்றி யழியும் தொடரா தறிகநீ
  ஆன்றோர் அறிவர் அது (5:22)
  போதர் - புத்திமான்

 • saknotihaiva yah sodhum
  prak sarira-vimokshanat
  kama-krodhodbhavam vegam
  sa yuktah sa sukhi narah

  மெய்விடுமுன் வெஞ்சினம் வெஃகலிவை ஆய்ந்துத்தன்
  ஐம்புலனார் ஆசை அழிப்பவனே - உய்யுலகில்
  இன்பம் திளைக்க இருப்பான் அறிகநீ
  நன்றமையும் வாழ்வின் நடப்பு (5:23)

 • labhante brahma-nirvanam
  rsayah ksina-kalmasah
  chinna-dvaidha yatatmanah
  sarva-bhuta-hite ratah

  ஐயத் தெழுசெயல் அற்றுமனத் துள்ளுணர்வோ
  டுய்யுலகம் ஓங்க உழைநெஞ்சும் - செய்வினை
  யண்டாச் சிறப்புமுடை ஆன்றோர்க் கறிகநீ
  உண்டப் பரத்தில் உயிர்ப்பு (5:25)

 • bhoktaram yajna-tapasam
  sarva-loka-maheshvaram
  suhridam sarva-bhutanam
  jnatva mam shantim rcchati

  வேள்வி தவத்தால் விழையும் பலனெமக்கு
  கோள்யாவும் எம்வசமே கோன்யாமே - ஆள்பதும்யாம்
  எவ்வுயிர்க்கும் நண்பனெமை எண்ணத் தறிந்துநீ
  கவ்வுபிணை யற்றமைதி காண் (5:29)

அத்தியாயம்

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.