skip to content

கீதை அறிக நீ - அத்தியாயம் 6

கீதை அறிக நீ - அத்தியாயம் 6

 • aruruksor muner yogam
  karma karanam ucyate
  yogarudhasya tasyaiva
  samah karanam ucyate

  ஒன்றிமனம் யோகத் தொழுகும் முனைவர்க்கு
  நன்றுதவும் நற்கருவி நற்பணியே - வென்றபலன்
  உய்யாமை யோகிக் குயர்வே அறிகநீ
  ஐந்தடக்கம் ஆயுத மாம் (6:3)

 • uddhared atmanatmanam
  natmanam avasadayet
  atmaiva hy atmano bandhur
  atmaiva ripur atmanah

  உள்ளத்தால் நல்லுயர் வுற்றல்நன் றஃதற்று
  கொள்ளுநிலை தாழக் கொளற்றீது - தெள்ளியர்க்குத்
  தோழனாய் தன்மனமே தோன்றும் அறிகநீ
  ஆழப் பகையும் அது (6:5)
  தெள்ளியர் - தெளிந்த அறிவினர்

 • bandhur atmatmanas tasya
  yenatmaivatmana jitah
  anatmanas tu satrutve
  vartetatmaiva satru-vat

  நண்பருள் தன்னெஞ்சே நற்றுணையாம் அந்நெஞ்சை
  வென்றாளும் விந்தை உணர்ந்தார்க்கு - தன்நெஞ்சே
  வாட்டும் கடும்பகையாய் மாறும் அறிகநீ
  ஓட்டத்தை வெல்லா உயிர்க்கு (6:6)

 • jitatmanah prashantasya
  paramatma samahitah
  sitosna-sukha-duhkhesu
  tatha manapamanayoh

  தன்நெஞ்சை ஆண்டதன்கண் தான்பெற்ற நிம்மதியால்
  வென்றான்காண் அப்பரத்தின் மேன்மையை - அன்னவன்முன்
  வன்வெப்பும் தண்மையும் ஒன்றாம் அறிகநீ
  இன்பதுன்பம் வேற்றுமை இல் (6:7)

 • suhrn-mitrary-udasina-
  madhyastha-dvesya-bandhusu
  sadhusv api ca papesu
  sama-buddhir visisyate

  நடுநிலையான் ஈவோன் நலம்விரும்பி தூதன்
  படுபாவி வன்கணன் பக்தன் - தொடர்நண்பன்
  யாவருமொன் றென்பர் உயர்ந்தோர் அறிகநீ
  மேவுவர் மேன்மை மிகுத்து (6:9)

 • yuktahara-viharasya
  yukta-cestasya karmasu
  yukta-svapnavabodhasya
  yogo bhavati duhkha-ha

  உண்ண லுறங்க லுளங்களித்தல் செய்கையிவை
  பண்படத்தன் வாழ்வைப் பயில்வோனே - புண்படுத்தும்
  மாயைத் துயரற்று வாழ்வான் அறிகநீ
  தூயுள யோகத் தொடர்பு (6:17)

 • yatha dipo nivata-stho
  nengate sopama smrta
  yogino yata-cittasya
  yunjato yogam atmanah

  ஏற்றமிகு யோகநிலை ஏற்றவன்றன் எண்ணத்தில்
  மாற்றமற நெஞ்சாளும் வல்லானே - காற்றிலாப்
  போதலையாத் தீச்சுடர்ப் போல்வான் அறிகநீ
  யாதுமிலை யோகத் தெதிர் (6:19)

 • sa niscayena yoktavyo
  yogo ’nirvinna-cetasa
  sankalpa-prabhavan kamams
  tyaktva sarvan asesatah
  manasaivendriya-gramam
  viniyamya samantatah

  உள்ளத் தடுமாற்றம் உந்துமவா வேரறுத்துக்
  கள்ளப் பொறியைந்தைக் காத்தடக்கித் - தெள்ளறிவோ
  டுன்னத யோகநிலை உள்ளுய்த் தறிகநீ
  முன்னுவழி மாறா முயன்று (6:24)

 • sanaih sanair uparamed
  buddhya dhrti-grhitaya
  atma-samstham manah kritva
  na kincid api cintayet

  அடிப்படையாம் நல்லறிவை ஆற்றலாய்க் கொண்டு
  படிப்படியாய் சாந்தம் பழகி - விடுத்துபுறம்
  தன்னகத்தெண் ணஞ்சேர் தவஞ்செய் தறிகநீ
  எந்நினைவும் இல்லா தியல்பு (6:25)

 • yato yato niscalati
  manas cancalam asthiram
  tatas tato niyamyaitad
  atmany eva vasam nayet

  தங்கிடா தெங்கினும் தாவும் மனவழியில்
  எங்கெலாம் உள்ளெண்ணம் ஏகிடுமோ - அங்கிருந்து
  நன்முறைக்கு மீட்டலே நன்றென் றறிகநீ
  உன்வழிசேர் உள்ளத் துயர்வு (6:26)

 • sarva-bhuta-stham atmanam
  sarva-bhutani catmani
  iksate yoga-yuktatma
  sarvatra sama-darshanah

  எவ்வுயிர்க் கண்டும் எமையுணர்வான் எம்மிலவன்
  ஒவ்வோர் உயிராய் உணர்கின்றான் - செவ்வுளத்தான்
  என்றுமெங்கும் காண்கின்றான் எம்மை அறிகநீ
  ஒன்றிய தெம்முள் உலகு (6:29)

 • sarva-bhuta-sthitam yo mam
  bhajaty ekatvam asthitah
  sarvatha vartamano ’pi
  sa yogi mayi vartate

  காணும் உயிரிலெலாம் கண்டெமை ஏத்துபவன்
  காணுமெமை அப்பரமாய்க் காண்பதனால் - காணுமவன்
  எம்முள் உறைகின்றான் என்ப தறிகநீ
  அம்மனமே யோகிக் கணி (6:31)

 • sri-bhagavan uvaca
  partha naiveha namutra
  vinasas tasya vidyate
  na hi kalyana-krt kascid
  durgatim tata gacchati

  செவ்வி செயற்செய் திறம்படைத்தோர் சீர்கெடுக்கும்
  எவ்வழிவும் காணார்காண் இவ்வுலகில் - அவ்வுலகில்
  இல்லை துயரவர்க்கென் றாகு மறிகநீ
  நல்லோர் அடையார் நலிவு (6:40)

 • tapasvibhyo ’dhiko yogi
  jnanibhyo ’pi mato ’dhikah
  karmibhyas cadhiko yogi
  tasmad yogi bhavarjuna

  பற்றில் தவசி,பலன் பாராச் செயல்வீரர்,
  முற்றுமுணர் ஞானியரிம் மூவரின் - கற்றுணர்ந்த
  யோகியரே மேலவர் என்ப தறிகநீ
  ஆகியுணர் யோகத் தழகு (6:46)

அத்தியாயம்

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.