skip to content

கீதை அறிக நீ - அத்தியாயம் 7

கீதை அறிக நீ - அத்தியாயம் 7

 • bhumir apo ’nalo vayuh
  kham mano buddhir eva ca
  ahankara itiyam me
  bhinna prakritir astadha

  மண்ணுலகு நீர்நெருப்பு மாருதம் வான்மனம்
  எண்ணார் மதியோ டெழுமகந்தை - எண்பொருளால்
  ஆனதென் செய்கையின் ஆற்றல் அறிகநீ
  யானவற்றின் வித்தென் றுணர் (7:4)

 • apareyam itas tv anyam
  prakritim viddhi me param
  jiva-bhutam maha-baho
  yayedam dharyate jagat

  எண்பொருளில் மன்மயங்கி எண்ணம் தொலைக்குமிம்
  மண்ணுலகின் வாழ்கின்ற மாவுயிர்கள் - உண்ணடத்தும்
  அவ்வுயிரும் எம்பெரும் ஆற்றல் அறிகநீ
  செவ்வியத தெட்டின் சிறந்து (7:5)

 • etad-yonini bhutani
  sarvanity upadharaya
  aham krtsnasya jagatah
  prabhavah pralayas tatha

  பொருளருள் தேடும் பொதுவியல்பை கொண்டிங்
  கொருநிலையில் எவ்வுயிரும் உண்டிவ் - விருவழிப்
  பாதையின் மாறாதோர் பண்பை அறிகநீ
  யாதிலும் ஆதியந்தம் யாம் (7:6)

 • raso ’ham apsu kaunteya
  prabhasmi sasi-suryayoh
  pranavah sarva-vedesu
  shabdah khe paurusam nrsu

  நீரார் சுவையாம் நிலவருணன் ஈயொளியாம்
  சீரார் பிரணவம்யாம் செம்மறையில் - பாராழ்த்தும்
  அம்பரத்தே யாமொலி ஆவோம் அறிகநீ
  செம்மகட்குள் யாமே திறன் (7:8)

 • punyo gandhah prithivyam ca
  tejas casmi vibhavasau
  jivanam sarva-bhutesu
  tapas casmi tapasvisu

  மண்ணார் இயற்கை மணமேயாம், மீநீண்டு
  விண்ணெழும் தீயதன் வெப்பமும்யாம் - கொண்டாடும்
  உய்யுயிரில் யாமே உயிர்ப்பென் றறிகநீ
  மெய்தவத்தார் செய்தவமும் யாம் (7:9)

 • bijam mam sarva-bhutanam
  viddhi partha sanatanam
  buddhir buddhimatam asmi
  tejas tejasvinam aham

  எல்லா உயிரின் எழுவிசையை உள்ளார்த்த
  நல்லோர் விதையாமிந் நானிலத்தே - வெல்வார்கண்
  மேவும் வலிமையும் யாமே அறிகநீ
  ஆவோம் அறிஞர்க் கறிவு (7:10)

 • balam balavatam caham
  kama-raga-vivarjitam
  dharmaviruddho bhutesu
  kamo ’smi bharatarsabha

  வெல்லும் வலியோர்கண் வேண்டுமென்ற விழைவேதும்
  இல்லா வலிமையாய் யாமாவோம் - நில்லாத
  யாக்கையின் இச்சையும் யாமே அறிகநீ
  நோக்கின் நெறிக்கஃது நேர் (7:11)

 • ye caiva sattvika bhava
  rajasas tamasas ca ye
  matta eveti tan viddhi
  na tv aham tesu te mayi

  நன்நிலை பேராசை நன்றறியாப் பேதமை
  என்றாய்ப் பலநிலையில் எம்மாற்றல் - ஒன்றாகி
  எல்லாமாய் யாம்சுயம்(பு) எம்மை அறிகநீ
  அல்லேம் பொருளதடக் கம் (7:12)

 • tribhir guna-mayair bhavair
  ebhih sarvam idam jagat
  mohitam nabhijanati
  mam ebhyah param avyayam

  நன்னிலை பேராசை நன்றறியாப் பேதமை
  தன்னில் மயங்கித் தவிக்குமிந் நன்நிலம்
  எம்மைஅம் மூவுணர்வாய் எண்ணா(து), அறிகநீ
  அம்மூன்றும் ஈறிலியும் யாம் (7:13)

 • daivi hy esa guna-mayi
  mama maya duratyaya
  mam eva ye prapadyante
  mayam etam taranti te

  நடத்துகின்ற முக்குணங்கள் நல்கிடும் எம்சக்தி
  கடத்தற் கரியதாய்க் காட்சிதரும் - அடைக்கலமாய்
  எம்மை அடைந்தவர் ஏற்பர் அறிகநீ
  அம்மூன்றைத் தாண்டும் அறிவு (7:14)

 • catur-vidha bhajante mam
  janah sukritino ’rjuna
  arto jijnasur artharthi
  jnani ca bharatarsabha

  துன்பத் துழல்வோர், தொடர்பலன் தேடுவோர்,
  முன்னும் மதிதேர்ந்த மூதறிஞர் - என்வழி
  நாடும்நல் ஞானியெனும் நால்வர் அறிகநீ
  பாடுவர் என்றாள் பணிந்து (7:16)

 • tesam jnani nitya-yukta
  eka-bhaktir visisyate
  priyo hi jnanino ’tyartham
  aham sa ca mama priyah

  கற்றுணர்ந்த ஞானியர் காலமெலாம் நற்பக்தி
  யுற்றெமை ஏத்தும் உளத்துடையார் - நற்குணத்தால்
  முன்னுமவர்க் கன்பர்யாம் ஆவோம் அறிகநீ
  அன்பர் எமக்கும் அவர் (7:17)

 • udarah sarva evaite
  jnani tv atmaiva me matam
  asthitah sa hi yuktatma
  mam evanuttamam gatim

  நல்லா ரவர்வணங்கும் நற்குணத்தால்; ஞானியரைச்
  சொல்வமெமை யொத்தச் சொரூபமாய் - நல்வழியில்
  ஏத்துமியல் பால்அடைவர் எம்மை அறிகநீ
  மீத்தொலைவார் சீரிலக்கெம் வீடு (7:18)

 • bahunam janmanam ante
  jnanavan mam prapadyate
  vasudevah sarvam iti
  sa mahatma su-durlabhah

  வாரும் பிறப்பிலெலாம் வந்தடைய ஓர்புகலாய்
  யாரெமைக் கொள்வரவர் ஈதறிவர் - காரணத்தின்
  வித்தும்யாம் காண்பொருள்யாம் மெத்த அறிகநீ
  அத்தையுணர் ஆன்மா அரிது (7:19)

 • avyaktam vyaktim apannam
  manyante mam abuddhayah
  param bhavam ajananto
  mamavyayam anuttamam

  இல்லாது தோன்றியதே எம்நிலையென் றெண்ணுமக்
  கல்லாதோர் எம்முயர்வைக் காண்கிலர் - அல்லேம்யாம்
  ஆதியந்தம் என்றொடுக்கும் அமைப்பில் அறிகநீ
  ஏதாதி அந்தம் எமக்கு (7:24)

 • vedaham samatitani
  vartamanani carjuna
  bhavisyani ca bhutani
  mam tu veda na kascana

  ஆனதையும் இன்றியல்பாய் ஆவதையும் நாளைவரும்
  ஏனவையும் யாமறிவோம் எக்காலும் - பூநிறைக்கும்
  எப்பிறப்பும் யாமறிவோம் என்றின் றறிகநீ
  இப்புவியார் தெள்ளார் எமை (7:26)

 • yesham tv anta-gatam papam
  jananam punya-karmanam
  te dvandva-moha-nirmukta
  bhajante mam drdha-vratah

  முந்தையின் றெப்பிறப்பும் முன்நிற்கும் பக்தியால்
  தொந்த மயக்கம் தொலைந்தேகும் - வந்தனையால்
  செய்த வினையாவும் தீரும் அறிகநீ
  தொய்யா மனத்தால் தொழு (7:28)

 • sadhibhutadhidaivam mam
  sadhiyajnam ca ye viduh
  prayana-kale ’pi ca mam
  te vidur yukta-cetasah

  எண்ணத் தெமையேற்போர் என்றும் அறிவரெமை
  விண்வாழும் தேவராய் வேள்வியாய் - பண்படும்ஊன்
  நீங்குயிரும் எம்மை நினைந்தீ தறிகநீ
  ஓங்குமெமை உள்ளத் துணர் (7:30)

அத்தியாயம்

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.