skip to content

கீதை அறிக நீ - அத்தியாயம் 8

கீதை அறிக நீ - அத்தியாயம் 8

 • sri-bhagavan uvaca
  aksharam brahma paramam
  svabhavo ’dhyatmam ucyate
  bhuta-bhavodbhava-karo
  visargah karma-samjnitah

  அழியாப் பரம்பொருள் அஃதே பிரம்மம்
  பழகியல்பாய் ஆன்மம் பரவும் - விழைவுகளால்
  உண்டாகும் ஊனுயிரிவ் வுண்மை யறிகநீ
  எண்ணத் தெழுங்கர்மம் இஃது (8:3)

 • adhibhutam ksaro bhavah
  purushas cadhidaivatam
  adhiyajno ’ham evatra
  dehe deha-bhrtam vara

  அழியும் இயற்கை அதிபூதம் ஆகும்
  தொழப்பலவாய் ஆதிதெய்வத் தோற்றம் - உழலுடலுள்
  ஓர்கருவாய் யாமியங்கும் உண்மை அறிகநீ
  ஆர்ந்த அதியக்யம் யாம் (8:4)
  ஆர்ந்த - நிறைந்த

 • anta-kale ca mam eva
  smaran muktva kalevaram
  yah prayati sa mad-bhavam
  yati nasty atra samsayah

  தம்முயிர் தம்முடலைச் சாய்த்துத் துறக்கையில்
  எம்மை நினைந்துருகி ஏத்துவோர் - அம்முதலே
  எல்லையிலா எம்நிலை எய்து வரறிகநீ
  இல்லையே ஐயம் இதில் (8:5)

 • abhyasa-yoga-yuktena
  cetasa nanya-gamina
  paramam purusham divyam
  yati parthanucintayan

  அலையெண்ணம் அஃதற் றகங்குவித்து மாறா
  நிலைநெஞ்சால் எம்மை நினைத்து - கலக்கமறத்
  தம்மிலக்கே நோக்கும் தரத்தார் அறிகநீ
  எம்மிடம் சேர்வார் இவர் (8:8)

 • kavim puranam anusasitaram
  anor aniyamsam anusmared yah
  sarvasya dhataram acintya-rupam
  aditya-varnam tamasah parastat

  முற்றும் உணர்ந்தவன் முந்தையன் மேய்ப்பவன்
  வெற்றின் விதையான் விளைவிப்பான் - கற்றுமெட்டா
  எண்ணத்தான் ஈறிலி யோகத் தறிகநீ
  வண்ணத்தில் ஆதவன் யாம் (8:9)

 • sarva-dvarani samyamya
  mano hridi nirudhya ca
  murdhny adhayatmanah pranam
  asthito yoga-dharanam

  ஐம்புலன்ஆர் ஆசை அறுத்தலே யோகநிலை,
  மெய்க்கதவம் மூடித்தம் மென்மனதால் உய்த்துணர்ந்து
  காற்றைத் தலையுட் காப்பர் அறிகநீ
  ஆற்றுவர் யோகம் அறிந்து (8:12)

 • om ity ekaksharam brahma
  vyaharan mam anusmaran
  yah prayati tyajan deham
  sa yati paramam gatim

  யோகத் தமர்ந்துயர் ஓம்காரம் வாயசைக்க
  ஏகத் தலைவன் எமைத்தொழுவோர் - போகவுடல்
  அற்றுப் பரத்தை அடைவார் அறிகநீ
  முற்றிலும் மெய்இம் மொழி (8:13)

 • mam upetya punar janma
  duhkhalayam asasvatam
  napnuvanti mahatmanah
  samsiddhim paramam gatah

  எம்மை அடைந்த எழுநிலை மாந்தர்கள்
  மம்மர் மயக்குமிம் மண்வாரார் - தம்யோக
  உத்தியால் எம்மை உணர்வோர் அறிகநீ
  சித்தி பெறுவார் சிறந்து (8:15)

 • sahasra-yuga-paryantam
  ahar yad brahmano viduh
  ratrim yuga-sahasrantam
  te ’ho-ratra-vido janah

  பிரமத்தின் ஓருபகல் பேருலகின் எண்ணில்
  வரும்யுகம் ஆயிர மாகும் - இரவதுவும்
  அக்கணக்கில் ஆயிரம் ஆமே அறிகநீ
  இக்கணக்(கு) ஒன்றே இயல்பு (8:17)

 • avyaktad vyaktayah sarvah
  prabhavanty ahar-agame
  ratry-agame praliyante
  tatraivavyakta-samjnake

  தோன்றும் பொருள்யாவும் தோய்ந்த இருளுடைத்(து)
  ஊன்றும் பகலில் உலகெங்கும் - வான்கருக்க,
  இவ்வையம் மீளும் இருளில்; அறிகநீ
  அவ்யக்தத் தோற்றம் அது (8:18)

 • paras tasmat tu bhavo ’nyo
  ’vyakto ’vyaktat sanatanah
  yah sa sarveshu bhutesu
  nasyatsu na vinasyati

  மாறும் நிலையிரண்டுள் மாறா நிலையொன்று
  வேறாகி என்றும் விளங்கிடும் - தேறாத
  மண்ணுலகம் தேய்ந்துமது மாறா தறிகநீ
  திண்ணம தென்னும் தெளிவு (8:20)

 • agnir jyotir ahah suklah
  san-masa uttarayanam
  tatra prayata gacchanti
  brahma brahma-vido janah

  சுடுதீ, ஒளி,பகல், சுக்கில பட்சம்,
  வடவான் பகலோன் வருங்கால் - படரிவைகண்
  தம்முயிர் ஈந்த தகையோர் அறிகநீ
  எம்மிடம் சேர்வ தியல்பு (8:24)

 • dhumo ratris tatha krishnah
  san-masa daksinayanam
  tatra candramasam jyotir
  yogi prapya nivartate

  காரிருளில் காணும் கரும்புகையில் தேய்நிலவில்
  சூரியன் தெற்கேகும் சூழ்நிலையில் - பாரிலுயிர்
  நீப்போர் அடைவர் நிலவை அறிகநீ
  பூப்பரவர் மீண்டும் பிறந்து (8:25)

 • sukla-krsne gati hy ete
  jagatah sasvate mate
  ekaya yaty anavrttim
  anyayavartate punah

  உண்டே வழிகள் உலகைத் துறக்கவிரு
  துண்டாய் இருளொளித் தோற்றங்கள் - கண்திறக்கும்
  மீயொளியில் மாண்டவுயிர் மீளா தறிகநீ
  சாயிருட்கண் மாண்ட தெழும் (8:26)

 • vedesu yajnesu tapahsu caiva
  danesu yat punya-phalam pradistam
  atyeti tat sarvam idam viditva
  yogi param sthanam upaiti cadyam

  ஆகமத் தேர்ச்சி, அருந்தொண்டு, செய்தவ
  யாகமிவை ஈன்பலன்கள் ஏராளம் - யோகத்தால்
  அக்கனிகள் யாவும் அடைவாய் அறிகநீ
  பக்தியே காணும் பரம் (8:28)

அத்தியாயம்

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.