skip to content

கீதை அறிகநீ - அத்தியாயம் 13

கீதை அறிகநீ - அத்தியாயம் 13

rsibhir bahudha gitam
chandobhir vividhaih prithak
brahma-sutra-padais caiva
hetumadbhir viniscitaih

செயல்ஞானம் தேர்ந்தோனைத் தெள்ளறிவை நன்றாய்
இயம்பிடும் வேதநூல் என்றும் - நயம்பட
சீரேற்றி வேதாந்தம் செப்பும் அறிகநீ
காரணமும் காரியமு மாய் (13:5)

-----

amanitvam adambhitvam
ahimsa ksantir arjavam
acaryopasanam shaucam
sthairyam atma-vinigrahah

பணிவு,செருக் கின்மை, பரிவு பொறுமை
அணிசெய் எளிமைஅறி வார்வம் - நனிதூய்மை
திண்நெஞ்சம் தன்னடக்கம் சீரென் றறிகநீ
உண்மையிவை ஞானம் உணர் (13:8)

-----

indriyarthesu vairagyam
anahankara eva ca
janma-mrityu-jara-vyadhi-
duhkha-dosanudarshanam

பொறிசாரா உள்ளமொடு பொய்யகந்தை அற்றுப்
பிறப்பிறப்பு மூப்பு பிணியென்(று) - அறிந்தவற்றின்
பண்போ டியைந்திடுமுன் பார்வை அறிகநீ
உண்மையிவை ஞானம் உணர் (13:9)

-----

ashaktir anabhisvangah
putra-dara-grhadisu
nityam ca sama-cittatvam
istanistopapattisu

சுற்றம் மனைமக்கள் சொந்தமறுத் தேதிலும்
பற்றற்ற வாழ்நெறிப் பக்குவமும் - பெற்றிடும்
இன்புதுன்பை ஓர்நிலையில் ஏற்றல் அறிகநீ
உண்மையிதே ஞான உணர்வு (13:10)

-----

mayi cananya-yogena
bhaktir avyabhicarini
vivikta-desa-sevitvam
aratir jana-samsadi

மாறா நிலையார் மயக்கமிலாப் பக்தியும்
வேறாய்த் தனித்திருக்கும் வேட்கையும் - கூறாகப்
பண்ணையிற் கூடாத பண்பும் அறிகநீ
உண்மையிவை ஞானம் உணர் (13:11)
பண்ணை - மக்கள் திரள்

-----

adhyatma-jnana-nityatvam
tattva-jnanartha-darshanam
etaj jnanam iti proktam
ajnanam yad ato ’nyatha

உள்ளத்தே தன்னிலை உள்ளுணர்தல் பின்தெளிதல்
தெள்ளறிவின் மெய்ஞ்ஞானத் தேடலென்(று) - உள்ளவிவை
ஞான மெனயாம் நவில்வோம் அறிகநீ
ஏனையவை அஞ்ஞான ஈர்ப்பு (13:12)

-----

sarvendriya-gunabhasam
sarvendriya-vivarjitam
asaktam sarva-bhrc caiva
nirgunam guna-bhoktr ca

உண்டெனினும் இல்லா உணர்வு; தனித்திருந்தும்
அண்டம்வாழ் யார்க்கும் அடைக்கலமாம் - விண்டறியா
மாயையாய் ஆகும் மனிதர்க் கறிகநீ
ஆயினுமெல் லாமறியும் அஃது (13:15)

-----

bahir antas ca bhutanam
acaram caram eva ca
suksmatvat tad avijneyam
dura-stham cantike ca tat

அகம்புறம் ஆகி அனைத்துயிர்க்கும்; எங்கும்
நிகரும் பொருளார் நிகழ்வாய் - மிகநுட்பச்
சாரமாய், சிந்தைக் கடங்கா ததறிகநீ
தூரத் திருந்தும் துணை (13:16)

-----

avibhaktam ca bhutesu
vibhaktam iva ca sthitam
bhuta-bhartr ca taj jneyam
grasisnu prabhavishnu ca

உயிரனைத்தின் உள்ளாய் உறைந்து பிரிந்தும்
பயில்வதவ் வொற்றைப் பரமே - வியனுலகில்
எப்பொருட்கும் காப்பாய் இயங்கும் அறிகநீ
அப்பொருட் காதியும் அஃது (13:17)

-----

jyotisam api taj jyotis
tamasah param ucyate
jnanam jneyam jnana-gamyam
hridi sarvasya visthitam

ஆன தொளிமுதலாய் ஆழிருளின் மேலாகி
ஞானமாய் ஞானத்தின் நற்கருவாய் - ஞானத்தின்
தேடுபொரு ளாயும் திகழும் அறிகநீ
ஊடாய் உளத்தும் உளது (13:18)

-----

prakritim purusham caiva
viddhy anadi ubhav api
vikarams ca gunams caiva
viddhi prakriti-sambhavan

இயற்கை இயல்பதுவும் ஈங்கார் உடலும்
சுயமெழு ஆதியிலாத் தோற்றம் - செயற்குணமும்
ஒவ்வாப் பொருள்முரணும் ஊடாய் அறிகநீ
இவ்வியற்கை ஈன்ற திவை (13:20)

-----

karya-karana-kartrtve
hetuh prakritir ucyate
purushah sukha-duhkhanam
bhoktrtve hetur ucyate

பொருள்வழி எண்ணம் புரிசெயலி வற்றின்
கருவாய் இயற்கையைக் காண்க - பெருநிலத்தே
இன்புதுன்பின் காரணம் ஏதென் றறிகநீ
என்றும் உடலே அது (13:21)

-----

purushah prakriti-stho hi
bhunkte prakriti-jan gunan
karanam guna-sango ’sya
sad-asad-yoni-janmasu

இயற்கையைத் துய்க்கும் இயல்புடை வாழ்வில்
மயங்குமுடற் கொண்ணிலையும் மாறும் - துயரின்பச்
சென்மங்கள் மேலும் தொடரும் அறிகநீ
கன்ம விளைவிது காண் (13:22)

-----

upadrastanumanta ca
bharta bhokta maheshvarah
paramatmeti capy ukto
dehe ’smin purushah parah

துய்க்கும் களிப்பாய்த் துணைக்கொரு தேவனாய்
மெய்யுயிர் ஆள்பவனாய் மேவிடுமே - செய்கையையும்
நோக்கி நெறிசேர்க்கும் நோன்மை யறிகநீ
யாக்கை அமர்பரமே அஃது (13:23)

-----

ya evam vetti purusham
prakritim ca gunaih saha
sarvatha vartamano ’pi
na sa bhuyo ’bhijayate

பொருளீன் பலனைப் பொதியுடலை வாழ்வு
தருமியற்கைப் பாடந் தெளிந்தோன் - பெரும்பேறாய்
மீண்டும் பிறவாது மீள்வான் அறிகநீ
யாண்டும் விடுதலை யாம் (13:24)

-----

dhyanenatmani pasyanti
kecid atmanam atmana
anye sankhyena yogena
karma-yogena capare

மன்குவித் தான்ம மறைபொருளை மானுடன்
தன்னுயிரார் ஆன்மத்தால் தானுணர்வான் - மென்மேலும்
ஞானம் வளர்த்தறிவான் நல்லோன் அறிகநீ
ஆனதுசெய்(து) ஏகுவனும் ஆம் (13:25)

-----

anye tv evam ajanantah
srutvanyebhya upasate
te ’pi catitaranty eva
mrityum shruti-parayanah

ஆன்மீக நன்நெறியில் ஆழ மிலாதாரும்
மேன்மக்கள் சொற்கேட்டு மேதினியில் - மேம்போக்காய்
என்னைத் தொழுகின்றார் என்ப தறிகநீ
என்றுமவர்க் கில்லை இறப்பு (13:26)

-----

yavat sanjayate kincit
sattvam sthavara-jangamam
kshetra-kshetrajna-samyogat
tad viddhi bharatarsabha

மெய்காண் நிலைநகர் விளைவேற்கும் பேரண்ட
உய்பொருள் யாவையும் ஒன்றாய்க்காண் - செய்பவனும்
செய்செயலும் சேர்ந்ததித் தோற்றம் அறிகநீ
கையொடுகை இவ்விரண்டும் காண் (13:27)

-----

samam sarveshu bhutesu
tisthantam paramesvaram
vinasyatsv avinasyantam
yah pasyati sa pasyati

பரம்பொருளோ டான்மம் பழகுபொருட் டோறும்
நிரந்தர நீட்டுணையாய் நிற்கும் - நரவுடல்
மாண்டொழிந்தும் இவ்விரண்டும் மாளா தறிகநீ
காண்பவன் ஈதறிந்தோன் காண் (13:28)

-----

samam pasyan hi sarvatra
samavasthitam ishvaram
na hinasty atmanatmanam
tato yati param gatim

அனைத்தும் பரம்பொருளால் ஆன துணர்வோன்
தனையழிக்கும் வண்ணஞ் சரியும் - மனவோட்டம்
சாராது காக்கும் தகைமாண் அறிகநீ
பாரேகிச் சேர்வான் பரம் (13:29)

-----

prakrityaiva ca karmani
kriyamanani sarvasah
yah pasyati tathatmanam
akartaram sa pasyati

இயற்கையீன் இவ்வுடலம் இம்மையிற் செய்யுஞ்
செயல்யாவும் கண்டு தெளிந்தோன் - இயைஆன்மம்
செய்யாதே தென்றும் தெளிவான்; அறிகநீ
மெய்யான பார்வையிதே மெய் (13:30)

-----

yada bhuta-prithag-bhavam
eka-stham anupasyati
tata eva ca vistaram
brahma sampadyate tada

எல்லா உடல்களையும் ஏற்றியக்கும் ஆன்மமதைப்
பல்வேறாய்ப் பார்க்காத பார்வையால் - எல்லாமாய்
ஆகியஆன் மத்தை அறிந்தோன், அறிகநீ
ஏகுவான் மேலோர் இடம் (13:31)

-----

anaditvan nirgunatvat
paramatmayam avyayah
sarira-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

ஆதியந்தம் இல்லாதிவ் வான்மம் பொருட்குணங்கள்
ஏதையும் ஏற்கா இயல்புடைத்து - பூதவுடல்
செல்லும் வழியென்றும் சேரா தறிகநீ
இல்லைபிணை செய்கை இதற்கு (13:32)

-----

yatha sarva-gatam sauksmyad
akasam nopalipyate
sarvatravasthito dehe
tathatma nopalipyate

எங்கும் நிறைந்தும் எழிலார் நெடுவானம்
பங்காய் எதனுள்ளும் படியாதே - அங்ஙனமே
ஆனது வானமாய் ஆன்மம் அறிகநீ
ஊனுடல் ஆன்ம உறவு (13:33)

-----

yatha prakasayaty ekah
krtsnam lokam imam ravih
kshetram ksetri tatha krtsnam
prakasayati bharata

அண்டப் பரப்பெலாம் ஆதவன்றன் மேனியொளி
கொண்டிருள் நீக்கிக் கோலமிடும் - உண்ணடத்தி
ஊன்வழி மேவும் உணர்வை யறிகநீ
ஆன்மத் தொளிரும் அகம் (13:34)

-----

kshetra-kshetrajnayor evam
antaram jnana-caksusa
bhuta-prakriti-moksham ca
ye vidur yanti te param

ஊனுடலோ டான்மத்தின் ஊடான வேற்றுமையை
ஞானத்தின் வாயில் நயங்காண்போர் - மானுடத்தின்
மோகப் பிணையறுக்கும் மேலோர் அறிகநீ
ஏகமிவர் காண்ப தெளிது (9:35)

-----

கீதை அறிக நீ
அத்தியாயம்

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.